Politika zasebnosti Splošne bolnišnice Murska Sobota

Te informacije so namenjene seznanitvi uporabnikov storitev in obiskovalcev Splošne bolnišnice Murska Sobota  z informacijami v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba)

Z dodatnimi informacijami o bolnišnici in naši dejavnosti se lahko seznanite na tej spletni strani.

1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota, tel. +386 2 512 31 00, e-pošta: info@sb-ms.si

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in kontaktni podatki

Info hiša d.o.o., Letališka ulica 33, 1000 Ljubljana, tel. +386 1 23 55 036, e-pošta: dpo@info-hisa.si

3. Nameni obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za njihovo obdelavo ter uporabniki

Splošna bolnišnica Murska Sobota obdeluje zlasti podatke o zdravju pacientov za namene zdravljenja, pa tudi nekatere druge osebne podatke in za nekatere druge namene. Namene in pravne podlage smo zapisali posebej za posamezne vrste podatkov, ki jih obdelujemo, oziroma za posamezne namene.

3.1. Spletno mesto

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas shranimo vaš naslov IP. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše. V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP-naslov shrani za največ 24 mesecev in ga naš sistem uvrsti na črno listo naslovov IP (“black list“) ter vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.

Podatke iz prejšnjega odstavka obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa (Splošna uredba (EU) člen 6(1)(f)), uporabniki pa so zaposleni ali obdelovalci, ki skrbijo za gostovanje in varnost spletne strani.

3.1.1. Piškotki

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Več o njihovi uporabi izveste tukaj.

3.1.2. Analitika spletišča

To spletno mesto uporablja tudi storitev Google Analytics, ki je storitev za spletno analitiko družbe Google Inc. (Google). Google Analytics za analizo uporablja piškotke, ki omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Analitiko vključite s svojo privolitvijo v analitične piškotke ob prvem obisku našega spletišča.

Upravljavec podatkov iz prejšnjega odstavka je družba Google Inc., več o njeni uporabi osebnih podatkov pa lahko preberete na tej strani. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ki jih pridobi piškotek, se prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se shranijo.

Družba Google bo te informacije uporabila za analizo vaše uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih spletne strani za upravljavce spletne strani in za opravljanje drugih storitev, ki so povezane z uporabo spletne strani in uporabo interneta. Po potrebi bo družba Google tovrstne informacije posredovala tretjim osebam, in sicer v zakonsko predpisanem obsegu, oziroma če tretje osebe tovrstne podatke obdelujejo po naročilu družbe Google. Družba Google ne bo v nobenem primeru združevala vašega naslova IP z drugimi podatki družbe Google.

3.2. Kontakt preko spletnega mesta

Če nam pošljete sporočilo prek »pišite nam« ali »kontakt«, bomo vaše kontaktne podatke (ime in priimek, e-naslov in po potrebi vašo telefonsko številko) uporabili za namen komunikacije, kar je tudi naš zakoniti interes. Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka komunikacije, že vmes pa lahko zahtevate prekinitev obdelave in bomo posledično vaše osebne podatke izbrisali, če za nadaljnjo hrambo ne bo obstajala druga pravna podlaga.

Podatke obdelujemo na podlagi vaše zahteve izražene v alineji b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (EU), uporabniki pa so zaposleni ali obdelovalci, ki skrbijo za komunikacijo z vami preko spletnega medija.

3.3. Podatki o zdravju

Vaše osebne podatke obdelujemo predvsem za namene izvajanja zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje zdravstvenega varstva in javnega zdravja, uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja in zagotavljanje kakovosti oskrbe v zdravstvu.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za te namene je drugi odstavek 9. člena Splošne uredbe (točke c, g, h, i in j).

Obdelavo teh podatkov natančneje določajo zlasti naslednji zakoni:

 • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki ureja tudi ravnanje s podatki v sistemu eZdravje,
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ureja uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
 • Zakon o pacientovih pravicah, ki ureja zlasti posredovanje podatkov svojcem in drugim izvajalcem zdravstvenih storitev in
 • Zakon o nalezljivih boleznih, ki ureja posredovanje podatkov za namene javnega zdravja.

Uporabniki teh podatkov so predvsem zaposleni zdravstveni delavci in administrativno osebje, izjemoma pa tudi zunanji zdravstveni izvajalci, s katerimi imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov ali drug ustrezen dogovor (npr. zunanji specialisti, laboratoriji ipd.). Dostop do podatkov v sistemu e-Zdravje imajo z uporabo vaše kartice zdravstvenega zavarovanja tudi drugi uporabniki tega sistema (zlasti drugi izvajalci zdravstvenih storitev, kadar vas zdravijo, lekarna za dostop do eRecepta in specialisti v drugih bolnišnicah, kamor ste napoteni (eNapotnica). 

Podatke, potrebne za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, posredujemo tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ali drugim zavarovalnicam, pri katerih imate sklenjeno zdravstveno zavarovanje.

3.4. Videonadzor

Za namen zagotavljanja varnosti premoženja bolnišnice, zagotavljanja varnosti zaposlenih, ostalih, vključenih v proces dela v bolnišnici, pacientov in obiskovalcev ter varnosti njihovega premoženja se izvaja videonadzor vstopov in izstopov v prostore ali iz njih Splošne bolnišnice Murska Sobota, gibanja oseb v hodnikih in čakalnicah ter v okolici objektov bolnišnice. O videonadzoru so nameščena tudi obvestila, preden vstopite na videonadzorovano območje. Videonadzor nikoli ni nameščen v ambulantah, bolniških sobah ali sanitarijah.

Pravna podlaga za izvajanje videonadzora je v točkah d in f. Prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, natančneje pa videonadzor ureja tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v 74. in 75. členu.

3.5. Raziskave in študije

Vaše osebne, zlasti zdravstvene, podatke lahko za namene izvajanja raziskav in študij obdelujemo samo na podlagi vaše privolitve. Pred uporabo vaših podatkov v raziskavah in študijah vas bomo zato vedno predhodno zaprosili za vašo privolitev, ki pa jo lahko kadar koli prekličete.

3.6. Ostalo

Izjemoma lahko vaše osebne podatke (tudi zdravstvene) na podlagi različnih zakonov posredujemo različnim državnim organom za različne namene, npr. (a ne omejeno na):

 • sodišču za potrebe sodnih postopkov,
 • policiji za potrebe preiskave kaznivih dejanj,
 • centrom za socialno delo za potrebe zaščite ranljivih posameznikov,
 • inšpekcijskim organom za potrebe vodenja različnih postopkov nadzora nad bolnišnico.

Vaše podatke obdelujemo tudi za namene zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov (vzdrževanje in zagotavljanje skladnosti) ter za zagotavljanje notranjih finančnih kontrol in kontrol kakovosti.

Za te namene podatke po naših navodilih in pod našim nadzorom obdelujejo zunanji pogodbeni izvajalci. V primeru, da moramo nasprotovati pravnim zahtevkom podatke včasih posredujemo tudi našim zunanjim pravnim svetovalcem ali odvetnikom.

4. Iznos osebnih podatkov v tretje države

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države.

Izjema je izvoz podatkov potrebnih za analitiko našega spletišča (Google analitika), ki se izvažajo in obdelujejo v ZDA na podlagi vaše privolitve v analitične piškotke.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki o uporabi spletnega mesta in kontakti preko njega:

 • do izpolnitve namena oz. najdlje 3 leta po zaključku koledarskega leta, v katerem je dogodek nastal.

Zdravstveni podatki:

 • zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. Druga osnovna zdravstvena dokumentacija 15 let od nastanka.

Podatki, zbrani na podlagi osebne privolitve:

 • do preklica ali do dogovorjenega roka.

Posnetki videonadzornega sistema:

 • največ 6 mesecev od nastanka posnetka.

6. Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico zahtevati:

 • dostop do podatkov;
 • popravek netočnih podatkov in v zvezi s tem omejitev obdelave;
 • v omejenem obsegu izbris podatkov;
 • v zvezi s podatki, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve (za namen raziskav in študij), imate tudi pravico do prenosljivosti.

Uresničevanje navedenih pravic ne posega v pravice, ki jih imajo pacienti na podlagi Zakona o pacientovih pravicah.

Če menite, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu (več informacij na www.ip-rs.si)

7. Obveznost posameznika glede zagotavljanja osebnih podatkov

Če nam osebnih podatkov v primeru zdravstvene oskrbe ne boste želeli razkriti, vam žal ne bomo mogli omogočiti naših storitev, ker obdelavo od nas zahteva zakon (glej zgoraj) in so nujni za strokovno izvajanje storitev.

8. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev in profiliranja

V Splošni bolnišnici Murska Sobota se avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje ne izvajata.

Kontakt

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Sl - 9000 Murska Sobota
E: info at-no-spam sb-ms dot-no-spam si

Vaše osebne podatke bo na podlagi zakonitega interesa (komuniciranje s pacienti in javnostjo) uporabila Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota, in sicer za namen odgovora na vaše vprašanje oz. poizvedbo (naš zakoniti interes). Vaše osebne podatke bomo hranili do zaključka naše komunikacije, nato jih bomo izbrisali. Že med samo komunikacijo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati. Več informacij se lahko preberete v naši Politiki zasebnosti.
Pošlji
AACI-EN-15224
Certifikat Družini prijazno podjetje
Naložba v vašo prihodnost